Επένδυση στην επαγγελματική μάθηση και ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών ως μια συνεχής και διαρκής διαδικασία που τους προσδίδει ενεργό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη όσο και για την ενίσχυση των μαθητών/μαθητριών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να εντάσσεται σε αυτή η διάσταση της ψυχικής τους ενδυνάμωσης και της διασφάλισης της ευζωίας εντός των σχολικών μονάδων.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy