Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη διασφάλιση της συνολικής τους ευημερίας.

Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη διασφάλιση της συνολικής τους ευημερίας.

    The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    [Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
    Privacy Policy