ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη διασφάλιση της συνολικής τους ευημερίας. Η σημασία της καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων από την προσχολική ηλικία είναι καθοριστική, καθώς, όσο νωρίτερα τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν και να βασίζονται στις δικές τους ικανότητες και στις δυνάμεις του χαρακτήρα τους, τόσο καλύτερα και πιο μακροπρόθεσμα θα είναι τα αποτελέσματα. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο RESILIENT PRESCHOOLS θα αναπτύξει μια πολύπλευρη εργαλειοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά διάφορα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από τις βασικές αρχές της Θετικής Ψυχολογίας, την προσέγγιση της Θετικής Εκπαίδευσης και το μοντέλο PERMA του Seligman (2011).
 • ΣΚΟΠΟΣ
  Υποστήριξη της μάθησης των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη διασφάλιση της συνολικής τους ευημερίας

  ΣΤΟΧΟΙ
  Παραγωγή υλικού και υποστήριξη ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην καλλιέργεια της ευημερίας, των στοιχείων του χαρακτήρα και της ανθεκτικότητας των παιδιών.
  Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού για τη θετική κουλτούρα στα νηπιαγωγεία, με βάση τις πρακτικές
  Βελτίωση της συνολικής ποιότητας του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες.
  Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο των διαφόρων φορέων για τη σημασία της ευημερίας και της ανθεκτικότητας των μικρών παιδιών.

  • Ανάπτυξη της ικανότητας και των γνώσεων των εκπαιδευτικών στον τρόπο καλλιέργειας της ευημερίας, των στοιχείων του χαρακτήρα και της ανθεκτικότητας των παιδιών.
  • Αξιοποίηση υποστηρικτικού υλικού για τη θετική κουλτούρα στα νηπιαγωγεία, με βάση τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και τα επιστημονικά ευρήματα.
  • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας του συστήματος. προσχολικής εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο των διαφόρων φορέων όσον αφορά τη σημασία της ευημερίας και της ανθεκτικότητας των μικρών παιδιών.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy