ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Η Εργαλειοθήκη RESILIENT PRESCHOOLS περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές εφαρμογές για τους/τις εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά και να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και να βελτιώσουν τη συνολική τους ευημερία. Η Εργαλειοθήκη είναι βασισμένη στις ανάγκες τους και προσφέρει μια παραλλαγή των εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας και του μοντέλου ευημερίας PERMA, ειδικά προσαρμοσμένη για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το υλικό αποτελείται από ένα κεφάλαιο για κάθε έναν από τους 5 βασικούς πυλώνες ευημερίας και ευτυχίας που προτείνει το μοντέλο PERMA: (P) Θετικά συναισθήματα, (E) Δέσμευση, (R) Σχέσεις, (M) Νόημα, (A) Επίτευξη.

  Η Εργαλειοθήκη – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασισμένο στο μοντέλο “PERMA”, εμπεριέχει:

  • Πρακτικές συμβουλές
  • Περιλήψεις βασικών εννοιών
  • Οδηγούς διδασκαλίας και υποστήριξη
  • Υλικό που αφορά στην ευημερία και στην ανθεκτικότητα στην Εκπαίδευση
  IO1.A2.3 Εργαλειοθήκη
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που στόχο έχει να εξοπλίσει τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης με δεξιότητες, στρατηγικές και τεχνικές που απορρέουν από το τεκμηριωμένο μοντέλο ευημερίας PERMA και τις θεωρίες της εκπαίδευσης χαρακτήρα, προκειμένου να υποστηρίξουν τη συνολική ευημερία και τη σχολική εμπειρία των μαθητών /μαθητριών τους.

  Το υποστηρικτικό υλικό χωρίζεται σε 5 βασικές ενότητες:

  1. Ανθεκτικότητα και ενσυνειδητότητα (αυτορρύθμιση, ψυχική ευελιξία)
  2. Δυνάμεις του χαρακτήρα και αρετές
  3. Θετικά συναισθήματα (π.χ. ευγνωμοσύνη, αισιοδοξία)
  4. Θετικές σχέσεις (π.χ. καλοσύνη, ενσυναίσθηση)
  5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση

  Περιλαμβάνει 50 εύκολες στην εκτέλεση και προσαρμοσμένες σε περιβάλλοντα προσχολικής ηλικίας ασκήσεις/πηγές με στόχο την ενίσχυση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών στα παιδιά. Προσφέρει μια ποικιλία στρατηγικών και πόρων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμεύσουν σε διαφορετικά άτομα με διαφορετικές ανάγκες.

  Οδηγός εκπαιδευτικού: Δραστηριότητες
 • Ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί ένα ενιαίο κέντρο που παρέχει άμεση πρόσβαση στην πλήρη σειρά ψηφιακών μαθησιακών πόρων με βάση το παιχνίδι, όπως διαδικτυακές ενότητες, εργαλειοθήκη, εκπαιδευτικό υλικό, podcasts και άλλα OERs και χρήσιμα εργαλεία που προέκυψαν μέσα από τη φάση της προπαρασκευαστικής έρευνας κατά την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων 1 και 2.

  Οι μεικτές εκπαιδευτικές ενότητες και τα OER μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετο υλικό της Εργαλειοθήκης και του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους/τις εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και άλλους/άλλες επαγγελματίες με συναφή ειδικότητα. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια είναι σχεδιασμένα με τη μορφή μικτής μάθησης. Κάποια από τα μέρη του υλικού παρατίθενται σε εξολοκλήρου ηλεκτρονική μορφή και άλλα σε μορφή μικτής μάθησης, με σκοπό την λειτουργική εφαρμογή τους στις χώρες-εταίρους του έργου και την ΕΕ.

  Το Innovation-It είναι πλήρως συμβατό με το web 2.0 και περιλαμβάνει όλα τα τυπικά και αναμενόμενα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αποτελούν πλέον βασικό μέρος της διαδικτυακής μάθησης (όπως η σύνδεση με σχετικές σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Η μορφή των παιχνιδοποιημένων ψηφιακών μαθησιακών πόρων υποστηρίζει τη μάθηση εν κινήσει, γεγονός που αποτελεί σημαντική καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy