Podpora dovedností učitelek*ů předškolního vzdělávání v oblasti zvyšování psychické odolnosti a pohody u dětí

Je tématem mezinárodního projektu RESILIENT PRESCHOOLS, který má pečující duši nejen o děti v mateřských školkách v Evropě, ale také o jejich učitelky*e.  My v Motion Digital si tento projekt hýčkáme a mnohdy jsme dojatí z ochoty a sdílení učitelek*ů, mentorek*ů a ředitelek*ů.  I díky nim tento projekt posouváme dál.

Jeho hlavním cílem je vytvořit a poskytnout předškolním učitelkám*ům ZDARMA praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí. Pracujeme na něm spolu s organizacemi a univerzitami z Kypru, Portugalska, Rumunska a Řecka.

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS je primárně zaměřen na podporu duševní oblasti dětí (tvz. wellbeing), ale dotkli jsem se také hlubšího a nosného tématu – vysokého rizika vyhoření učitek*v mateřských školkách. K jeho prevenci chybí dostatečná osvěta, ale někdy i otevřenost učitelek*ů.  Pojem vyhoření je mnohdy tabu. Co učitelky*e v jejich práci podpoří? Zazněly kupříkladu: supervize, psychologická, popřípadě jiná odborná podpora, edukace a vedení v pravidelné duševní hygieně. Supervize jsou běžně využívané v sociálních službách. Zřídka však ve školství.

Největší výzvou je počet dětí na učitele v klasických státních školkách – tj. dle legislativy je na učitele ve třídě 24 dětí a zřizovatel školky může navýšit číslo o 4 děti. Je celkem běžné, že jeden učitel má na starost 28 dětí a často bez pomoci dalších asistentů. V soukromých školkách to samozřejmě bývá jiné. „Učitel v klasické státní školce tedy může mít naplánováno spoustu skvělých aktivit, ale často zvládá pouze dávat pozor, aby si děti neublížili.“ Poukazuje respondentka a říká, že „učitel tak nemá čas na efektivní řešení konfliktů nebo na individuální práci s introvertními dětmi.“


Všechny účastnice focus group se shodly, že práce s pocity dětí a budování jejich sebevědomí je klíčové. Na otázku: “Jak často používáte ve výuce pojmy jako pocity, sebevědomí, vděčnost, moje a tvoje potřeby, naslouchání, emoce…”, odpověděly všechny účastnice, že s těmito pojmy pracují každý den. Je jejich prioritou, aby každé dítě zažilo pocit úspěchu ideálně každý den a tím tak posílilo svůj pocit sebevědomí a rozpoznalo své silné stránky.

„Důležitá je také práce s chybou.“ Evaluace a sebehodnocení – jedna respondentka uvedla, že každý pátek s dětmi hodnotí, co se ten daný týden povedlo a co se nepovedlo. Vede děti k tomu že to, co se nepovedlo, není špatně. Že je to takto v pořádku a jak s pocitem neúspěchu dále pracovat.

“Učitelky*é mají na starosti celý ten malý vesmír. Je to velká výzva.”
Dalšími důležitými úskalími, které zazněly od účasnic*ků byly, jak nepředávat stereotypy (rodiče – děti, učitelé – děti). Jak nastavit respektující komunikaci učitel – rodič a naopak. Jak si vybudovat důvěru s rodiči a podpořit jejich zapojení do dění. 

„Každý rodič potřebuje svůj typ školky.“ „Děti se adaptují všude a principiálně je jim jedno, kde jsou, hlavně, že ho přijmete s láskou. Pak je šťastné kdekoliv. Je to o rodičích.“ Podotýká účastnice rozhovoru. V soukromých a alternativních školkách je spíš vytvořen prostor pro tvorbu komunity mezi rodiči a školkou. „Komunitní a poradní kruhy s rodiči jsou skvělé. Povídat si, naslouchat a vytvářet bezpečné prostředí.“ Situace s Covidem však tuto snahu spojovat znemožňuje. „Při Covidové pandemii dochází k mnohem rychlejšímu předávání dětí a tím pádem k menšímu předávání informací. Společné akce jsme museli zrušit.“ Přibližují práci v tomto období účastnice rozhovorů.

„Děti jsou naší budoucností.“
Učitelé jsou mediátoři nejen mezi dětmi, ale také mezi rodiči. Často se potýkají s tím, že jejich role není ze strany rodičů, ale i veřejnosti dostatečně oceněna.

 „V očích mnoha rodičů jsme tety/strejdové, kteří si s dětmi jen hrají“, zaznělo nejednou na online setkáních.

Velkým přínosem je, pokud se podaří nastavit takovou pohodu v provozu školky, aby učitelé vytvořili bezpečný prostor pro děti a jejich prožívání situací a emocí. A zároveň i učitelé by měli přispívat sdílením svých vlastních emocí a svou duševní hygienou. „Je třeba znát mindfulness, relaxace a vypouštět přetlaky zdravým způsobem“, sdílí zkušenosti účastnice, protože děti „nasávají“ vše, co je okolo nich.  Obrovským plusem je, pokud má ředitel*ka nebo učitel*ka ke svému vzdělání psychoterapeutický výcvik.

V dalším článku k tomuto projektu se můžete těšit na příklady dobré praxe a poté s vámi budeme sdílet výsledky dotazníkového šetření, které jsme před nedávnem uzavřeli. V tuto chvíli se také chystá překlad oficiálního webu do národních jazyků a letáček. Máte se na co těšit. 😉

Novinky o projektu sledujete na webu projektu: resilientpreschools.eu nebo na facebookové stránce @resilientpreschoolseurope.

K odběru novinek od nás se přihlaste zde:

https://cs.motion-digital.eu/resilient-preschools

Děkujeme všem účastnicím/účastníkům focus groups a rozhovorů za jejich čas, inspirativní i hluboké rozhovory.

Autor: Jana Huberová

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy