O PROJEKTU
CÍLE A ZÁMĚRY
METODOLOGIE
 • Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na rozvoj dovedností u předškolních učitelek*ů tak, aby mohli podpořit u dětí jejich duševní odolnost a pocit celkové pohody (wellbeing). Pěstování těchto schopností již v předškolním věku je klíčové, protože čím dříve si děti začnou uvědomovat a stavět na svých vlastních schopnostech a silných stránkách, tím budou z dlouhodobého hlediska pro život odolnější. Hlavním cílem projektu je vyvinout soubor nástrojů a školení vycházejících ze základních principů pozitivní psychologie, přístupu pozitivní výchovy a modelu PERMA Seligmana (2011).
 • CÍL PROJEKTU
  Rozvoj dovedností u učitelek*ů žáků předškolního věku s cílem podpořit dětskou duševní odolnost a jejich pocit celkové pohody (wellbeing).

  ZÁMĚRY PROJEKTU
  Poskytnout podpůrné a vzdělávací materiály, aby učitelky*é mohli rozšířit své dovednosti v péči o pohodu dětí, jejich charakterové vlastnosti a psychickou odolnost. Vytvořit kvalitní zdroje pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků. Zlepšit celkovou kvalitu systému předškolního vzdělávání v partnerských zemích. Zvýšit povědomí o různých možnostech, jak se starat o pohodu a odolnost u malých dětí.

  • Zvýšit schopnost učitelek*ů v péči o pohodu, charakterové vlastnosti a odolnost dětí.
  • Vytvořit kvalitní zdroje pro pozitivní kulturu v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků.
  • Zlepšit celkovou kvalitu systému předškolního vzdělávání v partnerských zemích.
  • Rozšířit povědomí o různých možnostech, jak se starat o pohodu a odolnost u dětí.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy