O PROJEKTU
CÍLE A ZÁMĚRY
METODOLOGIE
 • Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na rozvoj dovedností u předškolních učitelek*ů tak, aby mohli podpořit u dětí jejich duševní odolnost a pocit celkové pohody (wellbeing). Pěstování těchto schopností již v předškolním věku je klíčové, protože čím dříve si děti začnou uvědomovat a stavět na svých vlastních schopnostech a silných stránkách, tím budou z dlouhodobého hlediska pro život odolnější. Hlavním cílem projektu je vyvinout soubor nástrojů a školení vycházejících ze základních principů pozitivní psychologie, přístupu pozitivní výchovy a modelu PERMA Seligmana (2011).
 • CÍL PROJEKTU
  Rozvoj dovedností u učitelek*ů žáků předškolního věku s cílem podpořit dětskou duševní odolnost a jejich pocit celkové pohody (wellbeing).

  ZÁMĚRY PROJEKTU
  Poskytnout podpůrné a vzdělávací materiály, aby učitelky*é mohli rozšířit své dovednosti v péči o pohodu dětí, jejich charakterové vlastnosti a psychickou odolnost. Vytvořit kvalitní zdroje pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků. Zlepšit celkovou kvalitu systému předškolního vzdělávání v partnerských zemích. Zvýšit povědomí o různých možnostech, jak se starat o pohodu a odolnost u malých dětí.

  • Zvýšit schopnost učitelek*ů v péči o pohodu, charakterové vlastnosti a odolnost dětí.
  • Vytvořit kvalitní zdroje pro pozitivní kulturu v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků.
  • Zlepšit celkovou kvalitu systému předškolního vzdělávání v partnerských zemích.
  • Rozšířit povědomí o různých možnostech, jak se starat o pohodu a odolnost u dětí.

VÝSTUPY

 • Příručka projektu RESILIENT PRESCHOOL obsahuje užitečné informace a praktické rady pro předškolní učitelky*e s cílem naučit děti, jak posílit jejich psychickou odolnost a zlepšit jejich celkový pocit pohody. Příručka vychází z analýzy potřeb a nabízí variace konceptů pozitivní psychologie a modelu PERMA, speciálně přizpůsobené pro předškolní děti. Obsahuje kapitolu pro každý z 5 základních PERMA pilířů pohody a štěstí (P) Pozitivní emoce, (E) Zapojení, (R) Vztahy, (M) Význam, (A) Úspěch.

  Příručka obsahuje:

  • Praktické tipy
  • Shrnutí klíčových pojmů
  • Výukového průvodce a podporu
  • Materiál zabývající se pohodou a odolností ve vzdělávání
  IO1.A2.3 Příručka
 • Atraktivní školení, které vybaví zúčastněné učitelky*e dětí předškolního věku dovednostmi, strategiemi a technikami, které vycházejí z modelu PERMA založeného na modelu duševní pohody a rozvíjení silných stránek osobnosti, které budou dětem pomáhat ke zvýšení celkové pohody a pozitivnější předškolní zkušenosti.

  Školení bude rozděleno do 5 základních modulů:

  1. Odolnost a všímavost (seberegulace, mentální obratnost)
  2. Silné stránky osobnosti a hodnoty
  3. Pozitivní emoce (např. vděčnost, optimismus)
  4. Pozitivní vztahy (např. laskavost, empatie)
  5. Úspěch a sebevědomí

  Součástí obsahu bude 50 snadno proveditelných cvičení a zdrojů přizpůsobených předškolnímu prostředí, jejichž cílem je zlepšit výše uvedené vlastnosti a dovednosti u dětí. Školení nabídne řadu strategií a zdrojů, které mohou být užitečné pro osoby s různými potřebami.

 • Tento výstup bude zahrnovat tvorbu e-learningového prostoru, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo poskytující okamžitý přístup k celé sadě gamifikovaných digitálních vzdělávacích zdrojů, jako jsou online moduly, příručka, podklady pro školení, podcasty a další vybrané zdroje z předchozích výstupů, a to zcela zdarma.

  Budou vyvinuty distanční výukové moduly a další volně dostupné zdroje pro předškolní pedagožky*gy a další odborníky na předškolní vzdělávání. Školení a workshopy budou během implementační fáze nabízeny formou kombinovaného vzdělávání. Jednotlivé zdroje budou využívat e-learningu a formátu pro distanční kombinovanou výuku, aby mohly být implementovány ve všech partnerských zemích a EU.

  Inovace – Všechny dostupné nástroje budou plně kompatibilní s webem 2.0 a budou využívat funkcí sociálních médií, které jsou nyní podstatnou součástí online učení. Formát gamifikovaných digitálních vzdělávacích zdrojů podpoří dostupnost učit se kdykoli a jakkoli, což představuje významnou inovaci v oblasti školního vzdělávání.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy