Leaflet

CÍL PROJEKTU

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS vytvoří a poskytne předškolním učitelkám*ům ZDARMA praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí.

PROČ?

V předškolním vzdělávání se často objevují tendence se zaměřovat více na studijní výsledky, než na podporu sociálně-emočních dovedností. Děti však potřebují celostní přístup s důrazem na jejich jedinečnou schopnost a charakterové vlastnosti, které jim umožní se lépe přizpůsobovat rychle se rozvíjejícímu světu, jeho změnám a výzvám.

Zjistěte více

1st Newsletter

TO PROJEKTU

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na podporu dovedností předškolních učitelů s cílem zvyšovat psychickou odolnost a pohodu u dětí.
Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+ a je do něj zapojeno 6 organizací z 5 evropských zemí. Cílem spolupráce je vytvořit kvalitní zdroje pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků.

Zjistěte více

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS – Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Za Českou republiku jsme na posledním mezinárodním setkání v dubnu sdíleli s partnery inspirativní zkušenosti a příklady dobré praxe pro oblast wellbeing v předškolním vzdělávání, které zazněly od účastnic*ků národních online setkání.  Sdílení všech partnerů projektu bylo za účelem tvorby wellbeing příruček, které právě realizujeme a budou k dispozici zdarma na připravované platformě.

Co při naší prezentaci za ČR zaznělo?

ZIPPYHO KAMARÁDI – www.zipyhokamaradi.cz – jsou metodiky na podporu duševního zdraví dětí, které slouží k prevenci rozvoje jejich rizikového chování, jako je šikana, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy a další. Metodiky jsou akreditované a určeny pro zaměstnance ve školství. Díky jejich návodu se děti učí pojmenovat své pocity, komunikovat s druhými, najít si přátele, vyrovnat se se ztrátami a změnami. Tyto výukové postupy jsou úspěšně používány řadu let více než ve 30 zemích světa. Původně byly vyvinuty v roce 1998 ve Velké Británii jako prevence sebevražd u dětí. Na základě poznatků psychologie a oblasti duševního zdraví došli tvůrci k závěru, že účinnou prevencí duševních problémů v dospělém věku je posílení zvládacích (tzv. copingových) strategií již v útlém věku a jejich průběžná kultivace a rozvoj. Základní myšlenkou je, že se děti učí vypořádat s každodenními obtížemi.

EMUŠÁCI www.scio.cz/emusaci – jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční a sociální inteligence u dětí.  Hlavními hrdiny příběhů jsou plyšové hračky a jejich menší plyšoví kamarádi/plyšové kamarádky, kteří*ré představují jednotlivé emoce (žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy nebo opička Pája a blešky). Na hrdiny příběhů čekají různé situace, které jsou typické pro děti v předškolním a mladším školním věku. Hračky pomáhají dítěti pochopit složitý svět emocí, který je pro ně příliš abstraktní.

Proč jsou Emušáci unikátní? Nejenom příběh, ale také otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí, umožňují dětem lépe poznat a pochopit své emoce i emoce ostatních. Je to hračka, která bude aktuální pro děti i rodiče mnoho let, a ke které se dá kdykoli vracet.

  • děti poznávají a pojmenovávají své emoce
  • děti si nacvičí v bezpečném prostředí zvládání svých emocí
  • Emušáci rozvíjí osobnost dětí, jejich sebedůvěru, empatii a sebepřijetí
  • rodičům pomáhají porozumět svým dětem a jejich světu
  • budují důvěru mezi rodiči a jejich dětmi

Cvičení jógy pro děti. V mezinárodní vegetariánské školce Happy Child učí děti jógu, mindfulness a relaxaci. Ředitelka Savitri Braunová, která je sama jógovou instruktorkou, říká, že děti jsou po józe klidnější a o něco déle se soustředí. Vybírá do svého týmu takové učitele*ky, kteří se jógou zabývají. Děti tak „dostávají“ denně cvičení a relaxaci, která podporuje jejich zdravý fyzický i duševní vývoj. Ředitelka také sama poskytuje jako benefit lekce jógy pro své učitele*ky a rodiče k posílení jejich odolnosti i imunity. 

TERAPEUTICKÉ PANENKY/LOUTKYwww.ekopanenky.cz – zazněly mnohokrát v našich rozhovorech příklady z praxe s terapeutickými loutkami nebo panenkami. Jsou podporou při dramatických hrách, ale i třeba zástupcem abstraktní emoce, nebo konkrétního problému.

APLIKACE TWIGSEEwww.twigsee.com – umožňuje komunikaci mezi školkou a rodiči a je akceptovaná MŠMT ČR. Eviduje se zde kupříkladu docházka, omluvenky, třídnice, fotografie z denních aktivit a další nutnosti k dennímu i strategickému chodu školky.

PORADNÍ KRUHY ( COUNCIL) –  Council je prastará forma a současně moderní postup, jehož kořeny nalezneme napříč různorodými kulturami a náboženstvími. Díky councilu získáváme zkušenost a prožitek skutečné komunity. Každý má svůj vlastní dar, příběh ke sdílení, je vyslyšen a tvoří část celku.

Council nabízí způsob komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Dává prostor novým vhledům a porozumění, moudrosti v rozhodování, léčení a jako nástroj nezbytný pro každého, kdo pracuje se skupinami, zaměstnanci, komunitami a právě i dětmi v MŠ, máme odzkoušeno z vlastní praxe 🙂

Hlavní čtyři záměry, které skupinu nesou poradním kruhem jsou: – mluvíme od srdce – nasloucháme srdcem – mluvíme spontánně – říkáme podstatu (esenci) svého příběhu.

Základní způsob jak používat poradní kruh

Skupina dětí si sedne do kruhu. Kruhové uspořádání vytváří pocit rovnosti a učitelky*é jsou tak také zároveň účastnicemi*íky. Všichni cítí, že jsou „na jedné lodi“. Učitelka*el, který proces vede, zadá jedno téma nebo otázku a pošle po kruhu „mluvící předmět“ (například oblíbená plyšová hračka, kamínek…). Ten pak putuje postupně od člověka k člověku, a kdo  chce, může sdílet. Vždy hovoří jen jeden. Každý má prostor, každý je vyslechnut.

I když se nejedná o nový koncept, ale spíše o způsob komunikace, byl v posledních třiceti letech council postupně rozvíjen a zdokonalován v nadaci Ojai, neziskovém vzdělávacím středisku v jižní Kalifornii.

V Čechách se poradním kruhům vycházícím z tradice OJAI Foundation a učení Virginie Coyle a Jacka Zimmermana – The Way of Council věnuje například Helena Kosková. Více se můžete dozvědět na fb skupině: “Poradní kruh CZ/SK – Way of Council” nebo “ Council v Šišce”.

V případě zájmu o uspořádání úvodního workshopu k této metodě nám napište na jana.netikova@motiondigital.eu, rádi Vám zprostředkujeme kontakt s Helenou.

Kartičky na pojmenování emocí od paní Ernestovéwww.lucieernestova.cz – také opakovaně zaznívaly v našich průzkumech. Pro výuku vnitřního prožívání používají školky různé pomůcky. „Dětem se učí pojmenovávat, co cítí“, zaznělo od účastnic.

Inspirativní myšlenky z našich setkání:

“Učitelé*ky jsou hledači pokladů, v každém hledají něco dobrého.“

“Učitelky*é mají na starosti celý ten malý vesmír. Je to velká výzva.”

Všem účastnicím*kům děkujeme za sdílení a ochotu.

Autor: Jana Huberová a Jana Netíková

Podpora dovedností učitelek*ů předškolního vzdělávání v oblasti zvyšování psychické odolnosti a pohody u dětí

Je tématem mezinárodního projektu RESILIENT PRESCHOOLS, který má pečující duši nejen o děti v mateřských školkách v Evropě, ale také o jejich učitelky*e.  My v Motion Digital si tento projekt hýčkáme a mnohdy jsme dojatí z ochoty a sdílení učitelek*ů, mentorek*ů a ředitelek*ů.  I díky nim tento projekt posouváme dál.

Jeho hlavním cílem je vytvořit a poskytnout předškolním učitelkám*ům ZDARMA praktický výukový materiál o využití pozitivní psychologie ve výuce dětí. Pracujeme na něm spolu s organizacemi a univerzitami z Kypru, Portugalska, Rumunska a Řecka.

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS je primárně zaměřen na podporu duševní oblasti dětí (tvz. wellbeing), ale dotkli jsem se také hlubšího a nosného tématu – vysokého rizika vyhoření učitek*v mateřských školkách. K jeho prevenci chybí dostatečná osvěta, ale někdy i otevřenost učitelek*ů.  Pojem vyhoření je mnohdy tabu. Co učitelky*e v jejich práci podpoří? Zazněly kupříkladu: supervize, psychologická, popřípadě jiná odborná podpora, edukace a vedení v pravidelné duševní hygieně. Supervize jsou běžně využívané v sociálních službách. Zřídka však ve školství.

Největší výzvou je počet dětí na učitele v klasických státních školkách – tj. dle legislativy je na učitele ve třídě 24 dětí a zřizovatel školky může navýšit číslo o 4 děti. Je celkem běžné, že jeden učitel má na starost 28 dětí a často bez pomoci dalších asistentů. V soukromých školkách to samozřejmě bývá jiné. „Učitel v klasické státní školce tedy může mít naplánováno spoustu skvělých aktivit, ale často zvládá pouze dávat pozor, aby si děti neublížili.“ Poukazuje respondentka a říká, že „učitel tak nemá čas na efektivní řešení konfliktů nebo na individuální práci s introvertními dětmi.“


Všechny účastnice focus group se shodly, že práce s pocity dětí a budování jejich sebevědomí je klíčové. Na otázku: “Jak často používáte ve výuce pojmy jako pocity, sebevědomí, vděčnost, moje a tvoje potřeby, naslouchání, emoce…”, odpověděly všechny účastnice, že s těmito pojmy pracují každý den. Je jejich prioritou, aby každé dítě zažilo pocit úspěchu ideálně každý den a tím tak posílilo svůj pocit sebevědomí a rozpoznalo své silné stránky.

„Důležitá je také práce s chybou.“ Evaluace a sebehodnocení – jedna respondentka uvedla, že každý pátek s dětmi hodnotí, co se ten daný týden povedlo a co se nepovedlo. Vede děti k tomu že to, co se nepovedlo, není špatně. Že je to takto v pořádku a jak s pocitem neúspěchu dále pracovat.

“Učitelky*é mají na starosti celý ten malý vesmír. Je to velká výzva.”
Dalšími důležitými úskalími, které zazněly od účasnic*ků byly, jak nepředávat stereotypy (rodiče – děti, učitelé – děti). Jak nastavit respektující komunikaci učitel – rodič a naopak. Jak si vybudovat důvěru s rodiči a podpořit jejich zapojení do dění. 

„Každý rodič potřebuje svůj typ školky.“ „Děti se adaptují všude a principiálně je jim jedno, kde jsou, hlavně, že ho přijmete s láskou. Pak je šťastné kdekoliv. Je to o rodičích.“ Podotýká účastnice rozhovoru. V soukromých a alternativních školkách je spíš vytvořen prostor pro tvorbu komunity mezi rodiči a školkou. „Komunitní a poradní kruhy s rodiči jsou skvělé. Povídat si, naslouchat a vytvářet bezpečné prostředí.“ Situace s Covidem však tuto snahu spojovat znemožňuje. „Při Covidové pandemii dochází k mnohem rychlejšímu předávání dětí a tím pádem k menšímu předávání informací. Společné akce jsme museli zrušit.“ Přibližují práci v tomto období účastnice rozhovorů.

„Děti jsou naší budoucností.“
Učitelé jsou mediátoři nejen mezi dětmi, ale také mezi rodiči. Často se potýkají s tím, že jejich role není ze strany rodičů, ale i veřejnosti dostatečně oceněna.

 „V očích mnoha rodičů jsme tety/strejdové, kteří si s dětmi jen hrají“, zaznělo nejednou na online setkáních.

Velkým přínosem je, pokud se podaří nastavit takovou pohodu v provozu školky, aby učitelé vytvořili bezpečný prostor pro děti a jejich prožívání situací a emocí. A zároveň i učitelé by měli přispívat sdílením svých vlastních emocí a svou duševní hygienou. „Je třeba znát mindfulness, relaxace a vypouštět přetlaky zdravým způsobem“, sdílí zkušenosti účastnice, protože děti „nasávají“ vše, co je okolo nich.  Obrovským plusem je, pokud má ředitel*ka nebo učitel*ka ke svému vzdělání psychoterapeutický výcvik.

V dalším článku k tomuto projektu se můžete těšit na příklady dobré praxe a poté s vámi budeme sdílet výsledky dotazníkového šetření, které jsme před nedávnem uzavřeli. V tuto chvíli se také chystá překlad oficiálního webu do národních jazyků a letáček. Máte se na co těšit. 😉

Novinky o projektu sledujete na webu projektu: resilientpreschools.eu nebo na facebookové stránce @resilientpreschoolseurope.

K odběru novinek od nás se přihlaste zde:

https://cs.motion-digital.eu/resilient-preschools

Děkujeme všem účastnicím/účastníkům focus groups a rozhovorů za jejich čas, inspirativní i hluboké rozhovory.

Autor: Jana Huberová

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy