Pilotní školení předškolních odborníků

V pěti státech EU, včetně České Republiky, se pilotovala vzdělávací platforma projektu — >> https://elearning.resilientpreschools.eu/cs/ Na 40 předškolních odbornic a odborníků z celé ČR se zúčastnilo 26. 4. – 11. 5. školení k posilování duševní odolnosti předškolních dětí. Děkujeme všem, že za pomocí mindfulness, jógy, práce s emocemi, seberegulace, sociálně – emočního učení pomáháte dětem v budování zdravých copingových strategií a posilování jejich duševní odolnosti. Tak moc je to potřeba!

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-CY01-KA201-066080]
Privacy Policy